Missie, Visie en Identiteit

Missie

Wij, medewerkers van Het Roerhuis, willen vanuit een houding van bezieling en warmte, in wederzijdse dialoog op een professionele wijze tegemoetkomen aan de persoonlijke ondersteuningsvragen van al onze gasten en bewoners.

Visie

Wij vertrekken van het recht van mensen op een kwaliteitsvol leven. Dit houdt in dat het voor mensen  belangrijk is dat ze  de kans krijgen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en een waardevol leven te leiden.
Dit kan enkel in relatie en verbondenheid met anderen en in contact met de omgeving.
Het doel is dat mensen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn

Binnen deze visie stellen we de bewoners of gasten centraal, met hun positieve mogelijkheden naast hun beperkingen.
Zij worden professioneel begeleid met als doel een gelukkig leven te hebben.
Een houding van respect, gelijkwaardigheid en echtheid ligt voor ons aan de basis van de ondersteuning die we bieden aan mensen met een mentale beperking.

Deze visie wordt geconcretiseerd  in het organiseren van  woon- én en dagondersteuning.

De woondersteuning :

Het Roerhuis beschikt over 3 woonhuizen waar telkens 10 mensen wonen.
Binnen elke groep trachten we  een sfeer en  ritme te creëren dat afgestemd  is op de noden en specifieke behoeften van de bewoners. Daartoe wordt het comfort en de inrichting maximaal aangepast.

Binnen het samenleven in groep hebben we oog voor de eigenheid en individualiteit van elke bewoner. Individuele kamers en eigen plekjes in huis en ruimte voor eigen gewoontes en routines, maken dit concreet.
Privacy respecteren en laten respecteren  vinden we belangrijk.

De begeleiders bouwen contact op met de bewoners als basis van een relatie die veilig en betrouwbaar is. Begeleiders houden rekening met eigen keuzes en de eigen inbreng – hoe klein ook – van de bewoners.

De communicatie verloopt op een volwassen wijze; de bewoners zijn volwassenen met heel wat levenservaring, die recht hebben op een respectvolle omgang. We houden rekening met hun levensverhaal en wat ze voor de toekomst belangrijk vinden.

Binnen het dagelijks leven neemt de begeleiding de  tijd voor zelfredzaamheid en verzorging. Daarbij stimuleren ze de bewoners zoveel mogelijk zelf te doen en hun vaardigheden te onderhouden. Waar nodig  biedt de begeleider een aanvullende ondersteuning.
De ondersteuning omhelst alle levensdomeinen en loopt over alle leeftijdsfases.
Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.

De contacten met familie  en het netwerk vinden we belangrijk en zij zijn altijd welkom.

De dagondersteuning :

Naast het wonen kiest het Roerhuis voor dagbesteding die zinvol en doelgericht is voor de bewoners, gasten en begeleiders.

Zinvolle activiteiten sluiten aan bij de eigen beleving, mogelijkheden en interesses van de bewoners/gasten.
Een dagbesteding geeft structuur aan je leven en ritme aan de week.
De aard van de dagbesteding is ruim; van plezier beleven aan een ontspannende snoezelactiviteit,  zich uitleven in een danssessie tot bijleren van nieuwe huishoudelijke vaardigheden.

Binnen de activiteiten vinden we een sfeer van veiligheid en vertrouwen belangrijk, zodat bewoners zich goed voelen.
We betrachten dat bewoners  plezier beleven aan wat ze doen, we stimuleren hen om nieuwe ervaringen op te doen of vaardigheden bij te leren, maar geven ook aandacht aan de onderlinge contacten tussen de bewoners/gasten  en het gehele groepsgebeuren.

De dagbesteding wordt georganiseerd in een activiteitenprogramma  in de woongroep of  in het dagcentrum.

Binnen de woongroepen wordt er gewerkt met een weekschema, waarin activiteiten regelmatig terugkomen.
De ligging van het Roerhuis dicht bij het stadscentrum  en de extra ondersteuning door een activiteitenbegeleidster, maakt het mogelijk om regelmatig deel te nemen aan het maatschappelijk leven:  winkelen, een marktbezoek,  samenwerken met de buurtwerking, mee stappen met een wandelclub… Op deze manier komen de bewoners in contact met mensen buiten de voorziening.

Elke groep gaat jaarlijks een (mid)week op vakantie.
Vanaf hun pensioenleeftijd kunnen bewoners vrijblijvend kiezen of en aan welke activiteiten ze deelnemen.

In het dagcentrum worden de activiteiten aangeboden door een (vaste) begeleider in een vast weekschema, dat loopt gedurende één  kalenderjaar. Aan het einde van het jaar wordt het programma door gasten en begeleiders geëvalueerd en kunnen de gasten hun keuze maken voor een nieuw werkjaar.

Een tweejaarlijkse vakantiemeerdaagse, deelname aan ROG-activiteiten, feestjes (verjaardagen- feestdagen) en een specifiek zomerprogramma zijn door het vaste jaarprogramma verweven.

Deeltijdse deelname aan het dagcentrum geeft gasten de mogelijkheid om het ritme van hun dagbesteding aan te passen aan hun vraag, draagkracht of om te combineren met andere activiteiten zoals begeleid- of vrijwilligerswerk.

Identiteit

Onze gasten, bewoners en medewerkers hebben de identiteit uitgeschreven vanuit 7 gezamenlijke thema’s :

 

     

 

Onze eigenheid, ons motto en onze beweegreden om hier te wonen en te werken:

het Roerhuis … een thuis

waar ik lach, ben ik thuis
mijn thuis is waar mijn koffie staat

Gastvrijheid en zorgzaamheid

Benadering vanuit een houding van bezieling en warmte.
Een plaats waar mensen zich thuis voelen.

klein in kwantiteit, groot in kwaliteit

kleine groepjes, grote sfeer

Kwaliteit en professionaliteit

Verantwoordelijkheid.
Zelfsturing met afleggen van verantwoording, communicatie, verbetering en het tijdig
signaleren van zwakke plekken.

alleen ga je sneller, samen kom je verder

ik, jij, hij of zij ? Wij !

Solidariteit en samenwerking

Engagement en bijzondere aandacht ten aanzien van elke persoon.
Actief vrijwilligersbeleid.

allemaal anders, iedereen bijzonder
Gelijkwaardigheid en respect

Tegemoetkomen aan de persoonlijke zorvragen van alle gebruikers.
Wederzijdse dialoog met gebruikers én medewerkers.

een begroeting, een ontmoeting

goeiemorgen, goeielach

Nabijheid en betrokkenheid

Een vertrouwd en veilig gevoel.
Geborgenheid en vriendschap.

ècht, zonder franje

ik woon hier graag ! ècht waar !

Echtheid en openheid

Integriteit, betrouwbaarheid, openheid en overleg.
Zich actief inzetten om de waardigheid van elke persoon te respecteren.

iedereen centraal met zijn eigen verhaal

de bewoner centraal, met het nodige kabaal

Eigenwaarde en zelfbepaling

Organisatie op mensenmaat.
Rekening houden met de eigen mogelijkheden,
mening en plannen van elke persoon.