Het Roerhuis vza.049.1685 - Galgebergstraat 42 te 3000 Leuven, Alg. Tel.  016 310 300 -  info@hetroerhuis.broedersvanliefde.be                

  • is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
  • biedt ondersteuning op maat bij het wonen en zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.
  • verwoordt, in zeven zegwijzen, samen met de bewoners, gasten en medewerkers de kern van haar identiteit

Actualiteit

Nieuwe wetgeving bewindvoering

Beschermingsstatuut
Sinds 17 maart 2013 is er een nieuwe wet die de regelingen inzake onbekwaamheid (vb statuut van verlengde minderjarigheid, voorlopig bewindvoerder…) hervormt en een nieuw beschermingsstatuut invoert dat strookt met het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap.
Er komt één uniform beschermingsstatuut: er zal enkel nog sprake zijn van bewindvoering. Meer informatie vindt u in bijgaande tekst.
De huidige statuten worden stelselmatig aangepast. Vanaf  1/9/2016 start de overgang van de oude statuten van voorlopig bewind naar het nieuw statuut van bewind voering.
Vanaf 1/9/2019 start de overgang van onbekwaam verklaring en verlengde minderjarigheid naar nieuwe regels van bewind voering. 
/sites/default/files/home/httpd/vhosts/hetroerhuis.be/httpdocs/sites/default/files/www.vlaamswelzijnsverbond.be%20-%20Nieuw%20beschermingsstatuut%20meerderjarige%20wilsonbekwamen%20-%202014-04-25.pdf

 

Tweede plaats bij Sterren Op De Dansvloer !

Op donderdag 16 oktober ging de finale van ROG-activiteit “Sterren op de dansvloer” door : 7 voorzieningen uit het Leuvense namen het tegen elkaar op in een echte danswedstrijd. Op het nummer “Sur ma route” van Black M brachten   enkele gasten van het Dagcentrum en enkele bewoners van de Vleugel een choreografie met rap, toneel en dans. Onder leiding van begeleidsters An en Romy oefenden ze de voorbije weken om deze act onder de knie te krijgen. Met een uitstekend resultaat : Het Roerhuis behaalde de tweede plaats ! De gasten en bewoners zijn er terecht fier op dat ze als enigste groep een 10 van de jury kregen.

Proficiat aan alle dansers en supporters.

 

Leefgroep het Kareelveld bestaat 20 jaar

Op 4 september 1994 werd er in het Roerhuis een tweede nieuwe leefgroep opgestart, het Kareelveld,  bestaande uit  10 bewoners en 6 begeleiders,  eerst nog gevestigd in het Emmaüs gebouw te Korbeek Lo en nadien in de Galgebergstraat te Leuven.

Twintig jaar later kunnen we met zekere fierheid stellen nog iedere dag vorm te geven aan de visie die we eertijds als uitgangspunt hebben vooropgesteld:  namelijk het aanbieden van een gepaste woonomgeving aan volwassen personen met een mentale beperking.

Dankzij al het doorzettingsvermogen, al de theoretische bagage, al het enthousiasme en een grote dosis menselijkheid groeide het Kareelveld uit tot een inspirerende plek om te wonen en te werken. Op naar de volgende 20 jaar.

Hulpmiddelen en aanpassingen

In deze brochure wordt uitgelegd wat het VAPH verstaat onder 'hulpmiddelen en aanpassingen, voor welke hulpmiddelen en aanpassingen je een tussenkomst kan krijgen en hoe die kan worden aangevraagd. Verder lees je hoe het Kennis- en Ondersteuningscentrum je helpt bij het vinden van een geschikt hulpmiddel. De geüpdate versie van de brochure bevat ook informatie over het verschil van de aanvraagprocedure naargelang de aanvrager minder- of meerderjarig is.

De brochure is terug te vinden onder de rubriek 'Publicaties' op www.vaph.be.

 

Masterplan - nieuwbouw

Hierbij kunnen wij informeren dat de VIPA-coördinatiecommissie op de zitting van 12 mei laatstleden onze aanvraag tot het goedkeuren van het masterplan en tot het verlenen van het principieel akkoord voor project: uitbreiding Roerhuis met 10  bedden tehuis niet-werkenden, 10 bedden nursing en 10 plaatsen dagcentrum te Leuven een gunstig advies heeft verstrekt.

Hiermee is het bevel tot aanvang van de werken gegeven. Dit betekent dat wij nu toestemming hebben om te bouwen!

De volgende stap is een openbare aanbesteding van de werken, waarna de nieuwbouw effectief van start kan gaan.

Wij zijn hiermee uiteraard zeer blij dat na een lange periode van procederen en wachten het ‘startschot’ voor de volgende fase is gegeven.
 

Zomerbarbecue

Op dinsdag 17 juni houden we onze jaarlijkse zomer barbecue met gasten en bewoners om het werkjaar af te sluiten. Na een jaar hard werken voor diverse instanties, zoals heel wat plooiwerk voor stad leuven, OPEK en de provincie en de verdere productie van K-Lumet, gaan bewoners en gasten van het Roerhuis genieten van een welverdiende en hopelijk deugddoende vakantie met leuke uitstapjes . Naar traditie van het voorgaande jaar zal ook dit jaar onze directeur Luc van de gelegenheid gebruik maken om kort de prestaties en inkomsten van het voorbije jaar te overlopen en voor te stellen. Wij hopen alvast op mooi weer en toasten hierbij reeds op de geleverde prestaties en op een even vruchtbaar werkjaar in 2014-2015! Schol!

 

Perspectief 2020

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. De minister kiest resoluut voor een ommezwaai die er al enkele jaren zat aan te komen, maar nooit echt doorbrak. Personen met een handicap zijn volwaardige burgers, van wie de persoonlijke autonomie, rechten en capaciteiten gerespecteerd moeten worden. Ze nemen zo autonoom mogelijk deel aan de samenleving. Die helpt hen, opdat zij dat zouden kunnen. Isolement van personen met een handicap is te vermijden. De benadering breekt met het oude beeld van personen met een handicap die in de eerste plaats hulp- en zorgbehoevend zijn. Met dat doel voor ogen moeten de sector en het Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) door een stevig veranderingstraject. Ook wenst minister Vandeurzen het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen. De minister schuift 11 strategische projecten naar voren en wil tegen 2020 onder meer een zorggarantie voor die mensen in de doelgroep met de grootste ondersteuningsnood. U kunt hierna de volledige tekst van de nota raadplegen. Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap (9 juli 2010)

http://www.vaph.be/vlafo/download/nl/6752255/bestand

 

Pages